תנאי שימוש באתר באשר פרומז'רי

מבוא

  • בהיכנסך לאתר המסחרי האלקטרוני של חברת באשר גבינות בע”מ, ח.פ. 515618148 (להלן: “באשר פרומז’רי“) באתר האינטרנטbasher.co.il (להלן: “האתר“) וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון, גבינות, דליקטסים ויינות, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות סניפי באשר פרומז’רי יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.

כל משתמש באתר (להלן “המשתמש”) מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות (ניתן למצוא קישור להלן) ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד באשר פרומז’רי, לרבות כנגד בעליה, עובדיה ו/או נציגיה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי באשר פרומז’רי והמפורטות בתקנון זה.

אודות האתר והאפליקציה

  • האתר מספק פלטפורמה המאפשרת ביצוע עסקאות בין המשתמש למעדניות מרשת “באשר פרומז’רי” לצורך הזמנות מהמעדניות.

האתר מאפשר למשתמש לרכוש, בין היתר, באמצעות שימוש בחשבון שנפתח למשתמש מוצרי מזון, דליקטסים, יינות וגבינות מהמעדניות המפורטות באתר ובאפליקציה.

 • מובהר, כי באשר אינה צד לכל עסקה שהיא ולכל התקשרות בין המשתמש למעדניה, לרבות במקרה בו העסקה יצאה אל הפועל בעקבות מידע שפורסם או נמסר באמצעות האתר והאפליקציה ולרבות במקרה שהעסקה בוצעה באמצעות שירותי האתר (כמו למשל, על ידי תשלום באמצעות האתר). כמו כן, מובהר כי המוצרים אינם מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים המוצעים על ידי המעדניות וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בנוגע למוצרים הנרכשים מהמעדניות, לרבות לטיב המוצרים.

תנאים לביצוע פעולה באתר

  • השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה בפתיחת חשבון (“החשבון”). לצורך פתיחת החשבון יופק למשתמש שם משתמש וסיסמא. על המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
  • המשתמש מתחייב בזאת כי:
   • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר;
   • שם המשתמש שיבחר על ידי המשתמש אינו כפוף לזכויותיו של אדם אחר;
   • המשתמש לא יעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר;
   • במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוני משתמש, המשתמש ידווח לבאשר על כך לאלתר באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת basherforhome@gmail.com.
   • כי באשר רשאים לעשות שימוש בפרטים שימסרו באתר לצורך דיוור ו/או פרסום מעת לעת. המשתמש יהיה רשאי לבקש להסירו מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על קישורית הסרה במודעות הפרסום ו/או משלוח דוא”ל לbasherforhome@gmail.com– ו/או יצירת קשר טלפוני במספר *5906.
  • רכישה משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל משקאות משכרים – דורשת נוכחות של המשתמש בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר.
  • כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים:
   • המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר.
   • המשתמש המבצע תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי יחזיק בכרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל או לחילופין הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס באמצעותו מבוצע התשלום באתר.
   • המשתמש הינו בעל תיבת דוא”ל וכל הודעה שתשלח לתיבת הדוא”ל מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מידי על ידי המשתמש.
   • הזמנת המשלוח מותנית בקיומו של מלאי פנוי.

הגבלת אחריות

  • מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בין המשתמש לבין סניפי “באשר פרומז’רי” המפורטים באתר והמאפשרים הזמנות באמצעות האתר באמצעי תשלום שונים (להלן “המעדניה”). הפרטים וכל המידע המוצגים באתר נמסרו למפעיל האתר ו/או לבאשר פרומז’רי על ידי המעדניות בלבד ובאחריותם המלאה, לפיכך לא תהיה לבאשר פרומז’רי, בעלי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג וכל מידע באתר לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) ותשלום כל תשר לשליח בפועל (להלן: “מפרט הרכישה”).

האחריות הבלעדית על מפרט הרכישה חלה על המעדניות בלבד, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים פגומים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של המעדניות (ככל שאלה קיימות).

 • המידע באתר ניתן AS IS  ובאשר אינה מתחייבת לדיוקו או נכונותו. לפיכך באשר איננה אחראית לנכונות מידע שנימסר במסגרת האתר ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.

למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי באשר פרומז’רי, בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם בכל הנוגע למפרט הרכישה הכולל בין השאר את מחירי המוצרים, עלות דמי משלוח, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) וכיוצ״ב.

 • הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו”ב. באשר פרומז’רי, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי וכרטיס באשר פרומז’רי לשם ביצוע פעולה באתר.
 • באשר פרומז’רי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או אובדן חסכונות ו/או נזקים ישירים ו/או לא ישירים ו/או מיוחדים ו/או עקיפים, הנובעים מהשימוש ו/או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר. באשר פרומז’רי אינה אחראית כלפי המשתמש בכל הקשור למשלוח המזון מהמעדניה למשתמש ומדיניות המשלוחים ככל שהמשלוח יבוצע על ידי צד ג’ כפופה למדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים ו/או מבצע המשלוח.
 • השימוש באתר, לרבות ההסתמכות על המחירים ורכישת מוצרים ו/או שירותים הינו בהתאם לאמור בתקנון זה. באשר אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג של מוצר ו/או שירות, וייתכנו מוצרים ו/או שירותים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר ו/או מוצעים לרכישה ו/או שהמחירים זהים למחיר הנמכר בסניפי הרשת.
 • באשר לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי המעדניה ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים באתר. המשתמש הודע שתיתכן חריגה במשקל המוצרים שהזמין ולא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חריגה זאת כלפי באשר.
 • תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט) ובאשר פרומז’רי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות הסדירה של האתר, לרבות ליצור תקלות בביצוע הזמנות.

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

  • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של באשר פרומז’רי ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה ו/או תביעה כלפי באשר פרומז’רי בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מבאשר פרומז’רי בלבד.

כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש באשר פרומז’רי ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם (‘לוגואים’) “באשר פרומז’רי” הינו שם מסחרי בבעלות באשר פרומז’רי ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשם זה ו/או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה.

באשר פרומז’רי מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע ו/או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם ו/או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא”ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

השימוש באתר

  • המשתמש רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת של באשר פרומז’רי לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
  • האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה על המשתמש בלבד;
  • המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  • באשר פרומז’רי ו/או מפעילי האתר רשאים להורות למשתמש לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה המשתמש יבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי באשר פרומז’רי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם בעניין זה.
  • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לבאשר לפי כל דין, באשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים:
   • מעשה בלתי חוקי;
   • הפרת תנאי מהתקנון;
   • מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן;
   • מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבאשראו במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.
  • המשתמש הינו מעל גיל 18. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, עליו לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריו או אפוטרופוס אחר. ככל שהלקוח ו/או הוריו אינם מסכימים לתנאי השימוש של תקנון זה, כולם או חלקם, עליו להודיע זאת באופן מיידי ולחדול משימוש באתר. כמו כן מובהר כי ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18 אזי שימושו באתר כפוף להוראות כל דין.

תנאים נוספים

  • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים, המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות וטיב טובים כפי שמקובל במעדניה ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת באשר פרומז’רי, או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית באשר פרומז’רי ו/או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב באשר פרומז’רי למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או מועדי האספקה ו/או בכל מידע אחר לגביו, רשאית באשר פרומז’רי ו/או מי מטעמה, לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  • ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  • באשר לא תעביר מידע בקשר עם לקוחות לצדדי ג’ אלא אם הדבר נדרש לצורך קיום הוראות תקנון זה ו/או נדרש על פי דין ו/או רשות מוסמכת.

ברירת דין ומקום שיפוט

  • התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

קניין רוחני

  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן בבעלות באשר פרומז’רי בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לאתר להשתמש בהם.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של באשר פרומז’רי או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל (‘לוגו’) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של באשר פרומז’רי. על המשתמש להימנע מכל פעולה ו/או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של באשר פרומז’רי. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר ו/או למחוק ו/או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כללי

  • באשר מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, בשירותים ובתכני האתר ובאשר, אך ורק לצרכים המתוארים באתר, ובתקנון; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, באשר לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, האפליקציה, השירותים ותכני החברה.
  • ככל שהמשתמש ישלח לבאשר המלצות או השגות בקשר לאתר, לאפליקציה או לשירותים, באשר תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
  • תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.
  • באשר שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד באשר ו/או מי מטעמה בנושא זה.
  • באשר אינה מתחייבת, בין היתר, כי:
   • האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש;
   • השירותים המוצעים באתר יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות;
   • האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי באשר או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של באשר ו/או של מי מטעמה.
יש לנו יין על מדפי הפרומז'רי
נשמח לאישורך
אינך רשאי להמשיך בתהליך הרכישה.
המוצר התווסף לסל
שירות המשלוחים שלנו גדל מיום ליום! בואו נוודא שאנחנו מגיעים גם אליכם