תנאים להצטרפות ושימוש במועדון חברים

אוקטובר 2020 התקנון מתעדכן מעת לעת
תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת “באשר פרומז’רי” (להלן: “באשר” “באשר פרומז’רי” או “הרשת” או “החברה”).
הצטרפות
1. רשת “באשר פורמז’רי” הקימה מועדון לקוחות (להלן “המועדון”) ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן “כרטיס החבר”).
1.1. כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון (להלן: “חבר”). ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי שייקבע ע”י הרשת מעת לעת. ככל שהלקוח הינו מתחת לגיל 18, עליו לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריו או אפוטרופוס אחר. ככל שהלקוח ו/או הוריו אינם מסכימים לתנאי השימוש של תקנון זה, כולם או חלקם, עליו להודיע זאת באופן מיידי ולבטל את חברותו בהתאם לאמור בתקנון זה.
1.2. באשר תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של חבר למועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה מחוייבת לנמק סירוב כאמור וכן לבטל את חברותו של חבר במועדון ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו מכל סיבה שהיא, ללא חובת הנמקה לפעולותיה.
1.3. חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל כרטיס חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן “חבר”).
1.4. הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר. במידה ובוטלה החברות כעבור שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.
1.5. מילוי פרטי הלקוח על ידו , על גלוית הצטרפות / האפליקציה תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה .
1.6. ככל שההצטרפות והתשלום יבוצעו באמצעות אפליקצית המועדון של באשר פרומז’רי, ניתן יהיה לבטל ההצטרפות עד 3 ימים ממועד ההצטרפות באמצעות משלוח הודעה בכתב המבקשת לבטל את החברות לכתובות המפורטות בסעיף 15 לתקנון זה.
2. מועדון באשר ינפיק לחבר את כרטיס החברה, באמצעותו יוכל לצבור “נקודות” (בהתאם להוראות תקנון זה) למימוש ברשת באשר פרומז’רי ו/או בכל מיקום אחר, בהתאם להוראות באשר מעת לעת.
3. השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי באשר.
4. עם התשלום למועדון ואישור הלקוח כחברה יהא זכאי החבר לקבל הטבות ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע אשר עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול החברה (להלן: “מבצע הצטרפות”).

תוקף החברות במועדון
5. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה קלנדרית החל מיום בקשת הלקוח להירשם כחבר במועדון.
6. תוקף החברות יחודש באופן אוטומטי לשנה נוספת וכפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. באשר תהיה רשאית לסרב לחדש חברותו של חבר מכל סיבה שהיא מבלי להיות חייבת לנמק את סירובה.
7. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור נקודות בקניה. נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך עד שישה חדשים מתפוגת תוקף הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי באשר. מובהר כי שמירת הנקודות לאחר המועד בו פגה חברות החבר במועדון אינה מאפשרת את מימושן מבלי שהחבר חידש את חברותו במועדון.
8. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות לצבור נקודות נוספות וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי באשר באותו מועד.
9. רשת באשר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהחברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

תקשורת שיווקית ופרסומים
10. דרכי פרסום: הודעות מועדון באשר, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת באשר לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו על ידי באשר באופן, בדרך כפי שבאשר תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לפרטים שימסרו על ידי החברה.
11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות רשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של באשר ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון ו/או אפליקצית המועדון באמצעות הודעת פוש לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת באשר, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
12. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת, פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS או הודעת פוש שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.
13. למען הסר ספק באשר פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי באשר פרומז’רי באשר לאי קבלת פרסום.
14. ברשות החברה אתר אינטרנט, המספק, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
15. לצורך מסירת הודעה על רצון החבר להפסיק לקבל דיוור רשאי הלקוח לפנות לכתובות שלהלן או לחילופין ללחוץ על הקישורית בדואר אלקטרוני המאפשרת את הפסקתה:
בדואר רשום לכתובת עץ חיים 53, ירושלים.
בדואר אלקטרוני לכתובת basherforhome@gmail.com.
בפקס 077-230-2342.

צבירת נקודות
16. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.
17. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות הרשת או באתר האינטרנט של החברה. רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע כלשהו לא תהיה רכישה בגינה החברה יהיה זכאי לצבור נקודות.
18. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון.
19. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה.
20. מובהר עוד כי בכל מקרה בו הפירעון המלא של עסקה יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.
21. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
22. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף.
23. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר.
24. בכפוף לאמור בסעיף 17 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 5% מהסכום ששולם בפועל (כולל מע”מ) בגין עסקת הרכישה כולל רכישה במשלוח. מובהר כי התשלום בגין המשלוח לא ייחשב לצורך חישוב שווי הנקודותץ
26. בוטל.
27. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה עסקה.
28. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש.
29. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית הרשת להעניק ללקוחות נקודות נוספות ו/או נקודות מכל סוג שהוא ו/או לשנות את אופן מימוש הנקודות של לקוחות מסויימים, לפי שיקול דעתה.
30. חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בגין עסקאות אשר יבוצעו על ידו לכל הפחות יום עסקים אחד לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות.
31. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות.
32. באשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את אופן חישוב הצבירה של נקודות ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל.
33. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של באשר וללא צורך במתן הודעה מראש.
מימוש נקודות
34. מימוש נקודות יבוצע באמצעות רכישת מוצרים בחנויות רשת באשר פרומז’רי לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪ ובלבד שלזכות החברה רשומות לכל הפחות 30 נקודות.
35. בכל מקרה בו נצברו בחשבון הלקוח יותר מ-30 נקודות, רשאית באשר לממש את הנקודות, באופן מלא או חלקי, הכל לפי שיקול דעתה ובהתבסס על תנאי המימוש בתקנון.
36. מימוש ההנחה יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של באשר וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר למימוש הנקודות לטובת הנחה.
37. בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות בגין רכישות בגינן מוענקת הנחה ו/או הטבה ו/או בכל הזמנה של משלוח.
38. כל הטבה (הן הקבועות והן המשתנות) הניתנת לחברי המועדון הינה חד פעמית, למימוש על ידי בעל הכרטיס , הטבה אחת בכל ביקור בלבד. אין כפל מבצעים.
39. השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף / קוד אקספרס מזהה דרך האפליקציה וכן בהצגת תעודת מזהה של החבר, המאשרת כי החברה הינו מבצע הרכישה.
40. במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות, תוך שישה חדשים ממועד תפוגת תוקף הכרטיס, ימחקו נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.
מחלוקות
41. הרישום שבידי באשר יהווה ראיה חלוטה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
42. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב לבאשר בהתאם להוראות סעיף 15 לעיל ולהעלות את השגותיו.
43. החלטת מנהל הרשת שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
44. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לבאשר על כך בכתב בתוך 14 ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, באשר תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.
45. הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות ו/או זיוף ו/או גניבה, התרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לרשת על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
46. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי הרשת באותו זמן.
47. חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות כפי שמצוי במרשם באשר, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע”י הצגת החשבוניות המעידות על כך וכן ע”י הצגת כל מסמך נוסף שידרש על ידי החברה, לשביעות רצונה של החברה.
התחייבויות חבר המועדון
48. החבר יהא אחראי לעדכן בכתב את באשר על כל שינוי בפרטיו.
49. מובהר כי באשר תהיה רשאית לבטל חברות חבר במועדון ככל שאין ברשותה את מלוא פרטיו העדכניים וכפועל יוצא לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן ולחבר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה כאמור.
50. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
51 במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב הלקוח לרשת את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן. כך\ לשם ההמחשה בלבד- חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 50 שקלים.
הטבות נוספות
52. חברי מועדון באשר יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת באשר וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות.
53. המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על ידי באשר, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות החברתיות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד.
54. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על באשר ו/או מי מטעמה בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
55. באשר פרומז’רי שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
56. מפעם לפעם תפרסם באשר מבצעים בלעדיים לחברי מועדון (להלן: “מבצעי המועדון”) אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של באשר ועשויים לכלול, בין היתר:
56.1. הנחות בלעדיות לחברי המועדון.
56.2. צבירת ברכישה שונה מהאמור בתקנון בגין רכישה של מוצר ספציפי.
56.3. זיכויים שונים.
56.4. קבלת מוצרים ללא תמורה.
תנאים כללים
57. הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.
58. גיפטכארד –מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם גיפטקארד מזכה את הקונה בנקודות במעמד רכישת הכרטיס ואולם לא ניתן לצבור נקודות נוספות בגין כרטיס זה.
59. הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים,להשתתף במבצע ו/או להיות זכאי לכל הבטה, הכל לפי שיקול דעתה של הרשת.
60. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את הרשת בצורה כלשהי.
61. למען הסר ספק, יובהר כי חברות במועדון כפופה, בין היתר, לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה.
62. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון באשר, משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
63. באשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי באשר.
64. באשר הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
65. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
66. באשר שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
67. באשר שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.

יש לנו יין על מדפי הפרומז'רי
נשמח לאישורך
אינך רשאי להמשיך בתהליך הרכישה.
המוצר התווסף לסל
שירות המשלוחים שלנו גדל מיום ליום! בואו נוודא שאנחנו מגיעים גם אליכם